Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Baditzné Pálvölgyi, Kata
Author
dc.contributor.author
Kovács, Dorottya 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-05-13T13:38:43Z
Availability Date
dc.date.available
2021-05-13T13:38:43Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/55707
Abstract
dc.description.abstract
Jelen kutatásban B2-es szintű, magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók beszédtempóját vizsgáltam spanyol spontán beszéd esetén. A következő hipotézisekre építettem munkámat: (i) monológ során az adatközlők beszédtempója nem éri el a spanyol átlagot, és inkább még a magyar átlaghoz áll közelebb; (ii) célnyelvi beszélgetőpartnerrel folytatott dialógus azonban gyorsítja a nyelvtanulók beszédtempóját. A kutatás elméleti alapjának prezentálása (a „beszédtempó”, „artikulációs tempó” terminusok, valamint a spontán beszéd jellemzői) után az résztvevők főbb adatait ismertetem, illetve kitérek azokra módszertani elemekre, melyek lehetővé tették a két nyelvet összehasonlító elemzést. Kutatásomhoz 31, összesen 83 percnyi hangfelvételt használtam, amelyeket az akusztikai elemzésekre alkalmas Praat nevű programban szegmentáltam és annotáltam. A beszédtempó kiszámításához kiegészítő programokat, úgynevezett „scripteket” alkalmaztam, melyeket kifejezetten ilyen típusú elemzések elvégzéséhez készítettek. Kapott eredményeim a hipotéziseimet megerősítették, vagyis (i) spontán monológ esetében a magyar, B2-es tanulók beszédtempója nem éri el a spanyol átlagos értéket; (ii) anyanyelvi beszélővel folytatott párbeszéd esetén a magyarok tempója 10,25%-kal nő. Az adatok alapján kiderült, hogy anyanyelvi beszélőkhöz képest a magyar ajkúak már az artikuláció szintjén lassúak, tehát ezt a jelenséget nem csak a szünetek magas száma okozza. Mindez azonban fejleszthető célnyelven folytatott dialógusokkal.hu_HU
Language
dc.language.iso
spanyol (kasztíliai)hu_HU
Title
dc.title
La velocidad de habla de los hungaroparlantes al hablar español espontáneohu_HU
Language
dc.language.rfc3066
spa
Abstract in English
dc.description.abstracteng
En el presente trabajo se investigará la velocidad de habla de estudiantes universitarios húngaros de nivel B2, al hablar español espontáneo. Plantearemos las siguientes dos hipótesis: (i) durante un monólogo, la velocidad de habla de los informantes no alcanza la media española, y todavía se encuentra más cerca a la norma húngara; pero (ii) un diálogo con un hablante nativo de la lengua meta fomenta la aceleración de la velocidad de los alumnos. Después de presentar la base teórica del estudio (los conceptos “velocidad de habla” y “velocidad de articulación”, y las características del habla espontánea), introducimos el perfil de los participantes y los métodos utilizados durante la investigación, con todos los pasos metodológicos que nos brindaron la posibilidad de un análisis comparativo objetivo. Para nuestro corpus, hemos seleccionado 31 grabaciones espontáneas de 83 minutos en total que luego segmentamos y anotamos con el programa de análisis acústico Praat. Para calcular la velocidad de habla, nos hemos valido de unos programas complementarios (“scripts”) diseñados exclusivamente para facilitar este tipo de análisis. Los resultados han verificado ambas hipótesis: (i) en un monólogo espontáneo, los alumnos húngaros de nivel B2 tienen una velocidad de habla inferior a la norma del español. Pero (ii) un diálogo con un nativo aumenta su velocidad con un 10,25%. Los datos sugieren que, comparando con los nativos, los estudiantes húngaros son lentos ya en su articulación, y no solo el número elevado de las pausas contribuye a este fenómeno. No obstante, esto puede ser desarrollado por diálogos en la lengua metahu_HU
Scope
dc.format.page
54hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
artikulációs tempóhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédprodukcióhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédtempóhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spanyol nyelvhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spanyol nyelvoktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spontán beszédhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

La velocidad de habla de los hungaroparlantes al hablar español espontáneo
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record