Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Mentes, Gyula 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-01-14T10:54:21Z
Availability Date
dc.date.available
2020-01-14T10:54:21Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/44848
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány a Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium (SGO) történetét mutatja be az építéstől 2019- ig, a benne folyó mérések ismertetésével. A kezdeti kísérletezgetés után a folyamatos horizontális ingamérések 1972-ben kezdődtek egy pár Thomaschek–Ellenberger-ingapárral. A hagyományos fotoregisztrálás kiküszöbölésére kezdetben fénykövetős regisztrálót, majd 1973-ban kapacitív mérőátalakítós horizontális ingát fejlesztettek ki, amellyel már megvalósítható volt a teljesen elektronikus regisztrálás. 1990-ben abbahagyták a horizontális ingaregisztrálásokat. 1990- ben egy terepi rugós gravimétert alakítottak át elektronikus regisztrálásúvá, amellyel 1999-ig regisztrálták a gravitációs árapályt. Ugyancsak 1990-ben egy kvarccsöves extenzométert építettek lokális tektonikai deformációk, a szilárd Föld árapályának és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek, mint pl. az FCN vizsgálatára. Ez a műszer folyamatosan működik napjainkban is. 2009-től szimultán extenzométeres és radonkoncentráció-mérések egy AlphaGuard műszerrel lehetővé teszik a kőzetfeszültség és a radonkoncentráció változásai közötti összefüggés tanulmányozását. 1991-től egy mikrobarográf üzemel az obszervatóriumban az atmoszférikus árapály tanulmányozására. A Thomaschek–Ellenbergeringapár kivételével az obszervatóriumban üzemelő műszereket és az azok kalibrálására kifejlesztett eszközöket az egykori MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetben (ma MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet) fejlesztették ki. A tanulmány a műszerek bemutatására koncentrál, míg a műszerek és a mérési eredmények részletes ismertetése a hivatkozott publikációkból ismerhető meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium történetehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The study presents the history of the Sopronbánfalva Geodynamic Observatory from construction to 2019 with the measurements in it. After the initial experimentation, the continuous horizontal pendulum measurements with a pair of Thomaschek-Ellenberger pendula began in 1972. To eliminate traditional photo-registration, a light-tracking recorder was first and then, in 1973, a horizontal pendulum with capacitive transducer was developed, providing a fully electronic registration. In 1990, horizontal pendulum recordings were discontinued. In 1990, a field spring gravimeter was converted to electronic registration, which until 1999 recorded tidal gravity. Also in 1990 a quartz tube extensometer was built for investigations of local tectonic deformations, solid Earth’ tides and related geodynamic phenomena such as e.g. FCN. This instrument is still working today. From 2009, simultaneous extensometer and radon concentration measurements with an AlphaGuard instrument allow the study of the relationships between rock strain and radon concentration variations. Since 1991, a microbarograph has been operating at the observatory to study atmospheric tides. With exception of the Thomaschek-Ellenberger pendulum, the instruments used in the observatory and their calibration devices were developed in the former Geodetic and Geophysical Research Institute of HAS (today RCAES Geodetic and Geophysical Institute of HAS). The paper focuses on the presentation of the instruments, while the detailed description of the instruments and the measurement results can be found in the cited publications.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.6.1
Issue Number
dc.identifier.issue
6hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
13hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
4hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
horizontal pendulumhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
gravimeterhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
extensometerhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
microbarographhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Earth’ tideshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
tectonic deformationhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
horizontális ingahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
graviméterhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
extenzométerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mikrobarográfhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
árapályhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tektonikai deformációhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium története
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record