Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Gudmann, András 
Author
dc.contributor.author
Mucsi, László 
Author
dc.contributor.author
Henits, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-21T09:20:52Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-21T09:20:52Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/42393
Abstract
dc.description.abstract
Az egyik legismertebb felszínborítási térkép a CORINE (Coordination of infrormation on the environment) Land Cover (CLC), amely az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) koordinálásával készül el az ügynökség 39 tagországának területére vonatkozóan. Ez az ingyenes adatbázis, részletes nómenklatúrájával (44 osztály), kellő tematikus pontosságával és időbeli felbontásával (1990-től napjainkig) megfelelő alapot biztosít a különböző környezeti folyamatok vizsgálatához. Az adatbázis hátránya, hogy űrfelvételek vizuális interpretációjával készül, ezért előállítása időigényes, és az eredmények nagyban függnek az interpretáló személyek szakmai tudásától. Ezen probléma megoldását, az űrfelvételek osztályozása jelenti. Ezen tanulmányban döntésifa-osztályozást alkalmaztunk, hogy e módszerrel előállítsuk a CLC00-s adatbázist Csongrád megye területére. A vizsgálat alapját az ingyenesen elérhető Landsat 7 ETM+ adatok szolgáltatták. Az osztályozáshoz három különböző időpontban készült űrfelvételt (2000. április 30., 2000. július 3. és 2000. augusztus 20.), valamint a távérzékelt adatokból levezetett Normalizált Differenciált Vegetációs Index (NDVI) és Tasseled Cap (TC) értékeket és Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) magassági adatokat használtunk. Az összes adat és az egész adathalmazt tanulóterületként felhasználva 78,6%-os összpontosságot értünk el. Az osztályozó eljárás képes volt lehatárolni nem csak a tisztán felszínborítási, hanem a legtöbb területhasználati osztályt is, így alkalmas CLC felszínborítási és egyes területhasználati osztályainak automatikus előállításárahu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A CORINE felszínborítási térkép automatikus előállításának lehetősége döntésifa-osztályozó segítségévelhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
One of the best known land cover maps is the CORINE Land Cover (CLC), which is co-ordinated by the European Environment Agency (EEA) for the 39 member states of the agency. This freely available data, with its detailed nomenclature (class 44), with a sufficient thematic accuracy and temporal resolution (from 1990 to the present) provides an adequate basis for examining various environmental processes. The disadvantage of the database is that it is made with visual interpretation of remote sensed images, so its production is time-consuming and the results are highly dependent on the professional knowledge of the interpreters. The solution to this problem is image classification. In this study, decision tree classification was used to produce the CLC00 database for Csongrád County, in Hungary . The study was based on the free available Landsat 7 ETM + data. Three different Landsat image (30 April 2000, 3 July 2000 and 20 August 2000) as well as the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Tasseled Cap (TC) derived from the Landsat images and Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) elevation data were used. Using all data and the entire data set as a training set, we achieved an overall accuracy of 78,6%. The classification process was able to delimit not only the pure land cover, but also most of the land use classes, so it is suitable for automatic production of the land use and some land use classes of the CLC map.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.2.2
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
13hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
9hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
decision treehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
land coverhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
machine learninghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
land usehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
döntési fahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felszínborításhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gépi tanuláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
területhasználathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A CORINE felszínborítási térkép automatikus előállításának lehetősége döntésifa-osztályozó segítségével
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record