Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Remzső, Tibor
Author
dc.contributor.author
Menyhárt, László Gábor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-16T10:55:20Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-16T10:55:20Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
Disszertációmban összefoglaltam az XML oktatása, az XML felhasználása az oktatásban és más módszertani újítások terén tett erőfeszítéseimet. A dolgozat irodalmi áttekintéssel és az informatika, mint szakma tanulmányozásával indult. Ezt követte az XML oktatásáról szóló rész, melyben először egy esettanulmányt írtam le magyar és külföldi egyetemek, illetve oktatással foglalkozó szervezetek tananyagainak vizsgálatáról, körüljárva, mely témákat érintve oktatják az XML-t és a köré épülő technológiákat. Ezután az ELTE-n oktatott „Adatkezelés – XML” című tárgyamat mutattam be és fogalmaztam meg az első tézisemet: Az XML-ről és a köré épülő technológiákról szóló tananyagommal már a jelenlegi egyetemi informatikus-képzés korai szakaszában is bemutathatóak lennének az XML technológiák alapjai, melyekre építhetnének a hallgatók a későbbi tanulmányaik során. A dolgozat következő részében az XML oktatásban történő felhasználásáról írtam. Bemutattam az általam kidolgozott és kipróbált tananyagot, melyben az XML-t a szövegfeldolgozás oktatására használtam. Második tézisem is erről szól: Az XML jó példát ad a szövegfeldolgozás oktatásához és a projektmunka használatához. Tanulmányoztam egy új leírónyelv létrehozását az XML kiterjesztésével, hogy ne csak felhasználjuk az XML-t egy-egy feladatban, hanem alkalmazzuk is. A bemutatott algoritmusleíró nyelvvel már a kódolás szintaktikáját lehet oktatni, ahol az akár anyanyelven megjelenő lehetséges kulcsszavak és azokhoz tartozó dokumentációk segíthetik az algoritmikus gondolkodás és a forráskódok strukturális felépítésének megértését. Az ebből megfogalmazódott harmadik tézisem: Kezdő programozók oktatását segítheti egy algoritmus leíró nyelv (AML), amely lehet az XML nyelv kiterjesztése saját típusok definiálásával. Ezen az új leíró nyelven definiált algoritmusok vizuális megjelenítését és szerkesztését támogató web-es alkalmazást készítettem el, és próbáltam ki a hallgatóimmal. A negyedik tézisem: A tanulás eredményességét növelheti az algoritmusok vizuális megtekintését és szerkesztését megvalósító XML alapú alkalmazásom. Azért, hogy ne csak algoritmusról legyen szó, hanem specifikációról, vagyis az adatokról, típusokról, az elő- és utófeltételekről, illetve a tesztelésről és dokumentálásról is, további fejlesztésbe fogtam. Először egy Excel alapú támogató alkalmazást készítettem el, hogy a kódolás minél több lépését koordináló folyamatán vezessem végig a hallgatókat, majd ezt és az előző alkalmazást összeépítve egy új web-es alkalmazást publikáltam. Ez checklist-szerűen végigvezeti a hallgatót a tervezéstől a dokumentálásig, és közben segíti a munkáját. Így az ötödik tézisem: A szakmában elterjedt, módszertanok által használt eszközök analógiájára épülő XML alapú alkalmazásom támogatja a módszeres programozás oktatását. A dolgozatban írtam még a bemutatott szoftverek alkalmazási módszertanáról. Az órai tapasztalatok és a visszajelzések alapján téziseim igazolást nyertek, hallgatóim sikeresen sajátították el a kívánt ismereteket.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az XML technológia alapjai- XML az oktatásban, különös tekintettel a programozás oktatásárahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In my dissertation, I summarized my efforts in teaching XML, using XML in education and other methodological innovations. The paper starts with a literature review and study of information technology as a profession. This is followed by the section about XML education, in which at first I wrote a case study on examining the curricula of Hungarian and foreign universities and educational orgaizations and how they are teaching XML and related technologies. Next I presented my subject „Adatkezelés – XML” („Data Management – XML”) which is taught in ELTE and I formulated my first thesis: Basics of XML technologies could be presented at the early stages of the current universtiy information technology training with my curriculum on XML and related technologies, so the students could build to this during their later studies. I have written about the usage of XML in education in next part of my dissertation. I have introduced the curriculum I have developed and tested in which I used XML to teach text processing. My second thesis is about this: XML provides a good example to training text processing and project work. I have studied the creation of a new markup language by extended XML to not only use XML in some tasks, but also to apply it. With the presented algorithm markup language, the syntax of coding can be taught where the possible native language keywords and their related documentation can help to understand the algorithmic thinking and the structure of source codes. My third thesis was drawn up from this: Education of beginner programmers can be helped by Algorithm Markup Language (AML), which is an extension of XML with defining its own types. I have implemented and tested with my students a web application for visualizing and editing algorithms defined in this new markup language. My fourth thesis is: The effectiveness of learning can be enhanced by my XML-based application for visualising and editing algorithms. Not only to manage algorithms but specification – so data, types, pre- and postconditions –, testing and documentation, I continued the development. At first I elaborated an Excel-based toolkit to lead my students through the most coordinated steps of coding process. Then I build together this and the previous application to a new web-application. I published this application which helps students’ work from the design to the documentation through the coding. So my fifth thesis: My XML-based application built to the analogy of the tools used by the methodologies and spreaded in industry supports teaching of systematic programming. In the paper I wrote about the application methodology of the presented softwares. based on experiences of lessons and feedbacks, my theses have been verified and my students have succesfully learned the required knowledge.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Istenes Zoltán (egyetemi docens, PhD)hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Gregorics Tibor (egyetemi docens, PhD)hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Várterész Magdolna (egyetemi docens, PhD)hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bujdosó Gyöngyi (egyetemi adjunktus, PhD)hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Tejfel Máté (egyetemi docens, dr. habil, PhD)hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Németh Tamás (egyetemi adjunktus, PhD)hu_HU
Scope
dc.format.page
135hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.046
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30395972
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=956904
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Műszaki tudományok/Informatikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
educationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
XMLhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
string processinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
introductory programminghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
specificationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
algorithmhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Nassi-Shneiderman Diagramhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
programming languageshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
code generationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
documentshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
templatehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
HTMLhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
JavaScripthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
XSLThu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Informatika D. I./Az informatika alapjai és módszerei.hu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Basics of XML technology- XML in education, with special emphasis on programming educationhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE IK PHD/Informatika D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-10-05
Keywords
dc.subject.hu
oktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
XMLhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szöveg feldolgozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bevezető programozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
specifikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
algoritmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Nassi-Shneiderman Diagramhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
programozási nyelvekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kód generáláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dokumentumokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sablonhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
HTMLhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
JavaScripthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
XSLThu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Benczúr András (professor emeritus, DSc)hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-11-29
date of submission
dc.date.presented
2018-03-21


Files in this item

Az XML technológia alapjai- XML az oktatásban, különös tekintettel a programozás oktatására
Az XML technológia alapjai- XML az oktatásban, különös tekintettel a programozás oktatására
Az XML technológia alapjai- XML az oktatásban, különös tekintettel a programozás oktatására
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record