Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Ropolyi, László
Author
dc.contributor.author
Mészáros, Csaba 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-07T13:08:35Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-07T13:08:35Z
Release
dc.date.issued
2008
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37515
Abstract
dc.description.abstract
Az őslénytan (paleonto lógia) a fö ldtörténet i múlt életének tudománya. Amo lyan történettudomány a természettudo mányo k között. A pa leontológia önálló diszciplína , de két tudomány: a bio ló gia és a geo lógia lábain á ll. A bio lógiától elkülö nít i a történet isége, a geo lógiátó l ped ig bio lógia i tárgyköre, mégis elvá laszthatatlan a kapcso lat. Ezen belül a gerinces őslényt an mindig kiemelt szerepet kapott, noha jó llehet az őslénytan témakörének, és leletanyagának egyik nem túl nagy fe jezete. Talán ez azért van, mert azok a tudósok akik ezt a tudo mányt művelték és művelik, maguk is a gerincesek törzsébe tartoznak. Mivel ma a Ho mo sapienst tekint ik a legértelmesebb lénynek a fö ldön, ezért talán érthető ha annak a csoportnak melybő l ő is származik kiemelt figye lmet szentel. A magyarországi gerinces őslénytan kutatása az 1800-as évek második fe léig nyú lik vissza. Az őslényt annak Mag yarországon sikerekben gazdag mú lt ja van. Ebben a do lgozatban mo st azoknak a tudósoknak szentelem a fig yelmet, akik meghatározták hazánkban ennek a tudománynak a fe jlődését. Teszem ezt olyan célzattal, hogy rávilágítsak milye n nagyszerű, világhírű szakemberek művelték egykoron ezt a szakmát. Nem t itko lt szándéko m az sem, hogy bemutassam ezen emberek életén keresztül, hogy a tudo mányos elhivatottság mellett, hogy van je len az a ro mant ika mely körüllengi még ma is ezt a szak mát.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A hazai gerinces őslénytan nagy alakjaihu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
33hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománytörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományfilozófiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Tudománytörténet és Tudományfilozófia TDK
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2008hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geológus, környezettanhu_HU


Files in this item


A hazai gerinces őslénytan nagy alakjai
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record