Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Székely, László
Author
dc.contributor.author
Bognár, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-07T13:02:31Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-07T13:02:31Z
Release
dc.date.issued
2002
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37491
Abstract
dc.description.abstract
A XX. század tudományfilozófiája a logikai pozitivizmus nagyratörő és optimista programjával kezdődött, mely nem kevesebbet tűzött ki célul maga elé, minthogy a korábbi sikertelen kísérletek után végre eredményesen kidolgozza a szilárd, biztos tudomány filozófiai alapjait és módszertanát, s ezáltal végre elérje azt a célt, melyet még Bacon és Descartes fogalmazott meg, s amelyre az újkori filozófia – egyik fő föladataként – mindaddig sikertelenül törekedett [v.ö. pl.: Schlick 1972; Schlick 1972a]. Az optimizmus természetesen nem abból fakadt, hogy a logikai pozitivizmus képviselői túlértékelték volna saját képességeiket: az egész program azon nyugodott, hogy a Frege, Wittgenstein, s különösképpen Russell és Whitehead által kidolgozott új logika – a szimbolikus logika – olyan eszközzel szolgált a filozófiai ismeretelmélet számára, amelyet a korábbi korok képviselői nélkülöztek [v.ö.: Carnap 1972a]. S ha a XX. századi tudományfilozófia kezdetét e program megszületésével azonosíthatjuk, e tudományfilozófia története tulajdonképpen nem más, mint a - Russell mellett elsősorban a Bécsi Kör és a hozzá kapcsolódó filozófusok által reprezentált - logikai pozitivizmus törekvésének fokozatos ellehetetlenülése és fölbomlása, optimizmusuk illuzórikus voltának lelepleződése. [A Bécsi Kör történetéről lásd Altrichter Ferenc bevezetőjét „A Bécsi Kör” című kötethez, a Bécsi Kör törekvéseinek illuzórikus voltáról pedig Fehér Márta A Tudományfejlődés kérdőjelei című könyvét, valamint a Magyar Filozófiai Szemlében megjelent tanulmányát: Altrichter 1972; Fehér 1983; Fehér 1984hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Elmélet és tapasztalat viszonya a Hubble-állandó meghatározására irányuló tudományos kutatásban (Tudományfilozófiai esettanulmány)hu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
39hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománytörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományfilozófiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
csillagászhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Tudományfilozófiai TDK
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Tudománytörténet és Tudományfilozófia TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2002hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
csillagászhu_HU


Files in this item

Elmélet és tapasztalat viszonya a Hubble-állandó meghatározására irányuló tudományos kutatásban (Tudományfilozófiai esettanulmány)
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record