Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Várhomoki-Molnár, Márta 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T12:07:15Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T12:07:15Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35812
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmányt felvezető, svéd kortárs bestseller írótól származó idézet ironikus megfogalmazását nyújtja annak a helyzetnek, ahogyan a korábban jövedelemtermelő monopóliumoknak tekintett kereskedelmi monopóliumok más köntöst öltenek a jelenlegi európai uniós gazdasági és jogi környezetben. Az uniós jogban a monopóliumok mint valamely területen a piac alapvető korlátozását jelentő állami intézkedések megítélése az európai integráció kezdetétől a mai napig aktuális kérdés, számos régebbi és egészen közelmúltbeli uniós bírósági ítélet foglalkozik az ilyen állami beavatkozás létének megengedhetőségével vagy éppen feltételeinek meghatározásával. Európában az egyes országok társadalmi-gazdasági-jogi hagyományainak, fejlődésének és a tagállami kormányok gazdaságpolitikai elképzeléseinek megfelelően a piacgazdaság keretei között is jelentősebb eltérések lehetnek országonként, valamint időben is abban, hogy a gazdaság mely területein kívánják az állami tevékenység, illetve az állami tulajdon meghatározó szerepét fenntartani vagy a magán gazdasági szereplők tevékenységét erősebb állami ellenőrzés alá vonni. Az Európai Unióban az uniós jog szupremáciájából következik ugyanakkor, hogy e gazdasági intézkedések csak az uniós jog által kijelölt keretek között valósulhatnak meg. Célunk e tanulmányban annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az uniós jog milyen korlátokat állít a tagállami gazdaságpolitikákka szemben a monopóliumok bevezetését vagy fenntartását illetően, és hogy ezek a korlátok tükröznek-e valamilyen egységes megközelítést az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) részéről. Nem térünk ki az uniós liberalizációs jogalkotás szerepére, csak az azon kívül maradó monopóliumoknak az elsődleges uniós jog alapján történő megítélését tesszük elemzés tárgyává. A Bíróság – az egyes esetek sajátosságaitól függően – az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés) különböző cikkei közül mind a belső piacra vonatkozó, mind a versenyszabályok alapján megítélheti monopóliumok jogszerűségét. Vizsgálódásunk tárgyát most kizárólag a belső piaci szabályok alapján kialakult joggyakorlat képezi, tekintettel arra, hogy önmagában a monopóliumok fennállásával kapcsolatban a belső piaci szabadságok korlátozásának kérdése mindig felvethető. Tanulmányunkban „állami monopólium” megnevezés alatt a közhatalmi intézkedéssel megvalósuló piackorlátozó intézkedések két típusát vizsgáljuk. Egyrészt a valamely gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó kizárólagos vagy különleges jogokat – ide értve azokat az eseteket, amikor a gazdasági tevékenység végzése állami szereplő javára fenntartott, és azokat is, amikor a kizárólagos jog gyakorlását magán gazdasági szereplőkre ruházzák át. Másrészt kitérünk azon állami intézkedések vizsgálatára, amelyek arra irányulnak, hogy meghatározott vállalkozások kizárólag állami társaságok legyenek, illetve gazdasági tevékenység alapját jelentő meghatározott vagyontárgyak kizárólag állami tulajdonban álljanak. Utóbbi esetben a tagállami jog ugyan a tulajdoni szabályozás oldaláról közelít a gazdasági tevékenységhez, az ilyen intézkedés ugyanakkor hatását tekintve megegyezhet azzal, mint amikor az érintett tevékenység szabályozásakor egy vagy korlátozott számú állami szereplő számára kizárólagos, illetve különleges jogokat tartanak fenn. Először áttekintjük a Bíróság gyakorlatát az áruk kereskedelmére vonatkozó monopóliumok területén, majd a szolgáltatás nyújtására vonatkozó monopóliumokhoz kapcsolódó esetjogot vizsgáljuk. Végezetül kitérünk a tulajdoni viszonyokat érintő intézkedésekkel kapcsolatos bírósági álláspont elemzésére. Látni fogjuk, hogy bár főszabályként az uniós belső piacon monopóliumot csak kivételes esetben lehet létrehozni, néhány, a tagállamokban hagyományosan monopolisztikus ágazatban a Bíróság nem kívánta megbolygatni a fennálló struktúrákat. A tulajdoni viszonyokat érintő állami intézkedések kapcsán pedig még nem látszik egyértelműen, hogy a Bíróság hol jelöli ki a tagállami mozgástér határait.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az állami monopóliumok az uniós jogbanhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. (2016) Polgári jogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
578hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
569hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polgári joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

Az állami monopóliumok az uniós jogban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record