Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lugosi, József 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T06:37:09Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T06:37:09Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35698
Abstract
dc.description.abstract
A jogvédelmi igényre vonatkozó részkutatás szorosan kapcsolódik a polgári peres eljárásban történő jog- és igényérvényesítés folyamatához. A jogvédelmi igény is a felperes által érvényesíteni kívánt és a jog által támogatott érdeket jelent, amely a keresetben is megjelenik. A kérdés vizsgálata túlmutat a polgári eljárásjog, a polgári peres és nemperes magánjogi igényérvényesítés folyamatán, ezért a jogvédelmi igény kutatása nem korlátozódhat pusztán csak a polgári (peres) eljárásra. A ‟jogvédelmi igény‟, mint terminus technicus a hatályos magyar jogban kevésbé alkalmazott, azonban a ‟jogvédelem‟ kifejezés a különböző jogágak területén (pl. ingatlan-nyilvántartási jog, biztosítási jog) az adott kérdéshez kapcsolódóan teljes mértékben valóságos és létező meghatározás. A ‟jogvédelmi igény‟-re vonatkozó részkutatás releváns lehet a polgári (peres) eljárásban történő igényérvényesítéssel összefüggésben is, mert a régi magyar jogban elterjedt közkeletű felfogás szerint a polgári per jogvédelmi eljárásként aposztrofálható1. Ebben a felfogásban a jogvédelmi igény szorosan kötődik a polgári perben előterjesztett keresethez, illetve magához a keresetjoghoz is. A jogvédelmi igényre vonatkozó kutatás elősegítheti a keresetjog más aspektusban való bemutatását is. A tanulmány az előzmények rövid ismertetése után a fogalom definiálása mellett a kifejezés hazai polgári eljárásjogban való elterjedésének bemutatására tesz kísérletet mindamellett, hogy a tanulmány is próbál a ‟jogvédelmi igény‟ jelentésének alkotmányjogi (államjogi), jog-és államelméleti (jog-és állambölcseleti), és jogszociológiai kapcsolódásaira utalni, illetve érinti a fogalom e tudományterületek lehetséges komplex megközelítését.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A jogvédelmi igényhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Jog- és társadalomelméleti szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
259hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
249hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszékethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogelmélethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
társadalomelmélethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item


A jogvédelmi igény
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record