Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Klein, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T12:53:12Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T12:53:12Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35690
Abstract
dc.description.abstract
A sajtószabadság fogalma az alkotmányjogi irodalom évszázados vizsgálódásának egyik központi kategóriája, azt is mondhatnók, hogy napjainkra egyfajta „demokráciamérő” kritériummá vált. A sajtószabadság fogalma ugyanakkor – álláspontom szerint – nem unisono jellegű, hanem számos különböző jelentéstartománnyal rendelkezik. Az elmúlt esztendőkben a közéleti viták tematikájának előkelő helyén szerepelt a magyar sajtószabadság jogi szabályozásának és érvényesülésének helyzete, anélkül, hogy e diskurzushoz hozzászólók a legcsekélyebb motiváltságot is mutatták volna e veretes alapjog elméleti szintű definíciójának megvitatására. Így a közös elméleti fundamentum hiányában sokan sokféle sajtószabadság-fogalommal operálva temették, vagy éppen ünnepelték a magyar sajtószabadságot. Magam úgy vélem, hogy ennek a rendkívül fontos politikai alapjognak az elemzése kizárólag különböző jelentéstartományainak (ha vannak ilyenek) a szisztematikus feltárása után lehet eredményes. Készülő doktori dolgozatomat ennek a kísérletnek szentelem.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A sajtószabadság fogalmának színeváltozásaihu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Alkotmányjogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2979992
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
113hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
102hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item


A sajtószabadság fogalmának színeváltozásai
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record