Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Holló, Klaudia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T12:28:51Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T12:28:51Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35682
Abstract
dc.description.abstract
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) a négy lépcsőben történt hatálybalépést követően az egyik legfontosabb jogszabály, amely a földek tulajdonszerzését és használatát szabályozza. Ez az a sarkalatos törvény, amely az Alaptörvény P) cikke szerint a termőföld mint természeti erőforrás védelméhez, fenntartásához és megőrzéséhez szükséges korlátokat és feltételeket tartalmazza. A Fölforgalmi tv. a földtulajdon megszerzését és a földek használatát teljesen új modell alapján szabályozza. Arról van szó, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tftv.) nem kötötte a szerzést saját munkán alapuló hasznosításhoz, a Földforgalmi tv. értelmében azonban csak erről szóló – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – nyilatkozat esetében lehetséges földtulajdont és földhasználati jogosultságot szerezni. Mindemellett a szerzőképességgel bíró személyi körök meghatározásában is követelmény az agráriumhoz való kötődés: a földműves3 természetes személyek esetében a mező- vagy erdőgazdasági végzettségben vagy mezőgazdasági vállalkozásban, a földet használó lehetséges jogi személyek, a mezőgazdasági termelőszervezetek4 esetében ugyanez a mező- vagy erdőgazdasági alaptevékenységben és a vezető tisztségviselő szakirányú végzettségében vagy üzemi gyakorlatában jelenik meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Gondolatok a Földforgalmi törvényrőlhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Agrár- és szövetkezeti jogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3218427
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
37hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
29hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
agrárjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item


Gondolatok a Földforgalmi törvényről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record