Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lenkovics, Judit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T08:59:29Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T08:59:29Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35081
Abstract
dc.description.abstract
A Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása grandiózus és nélkülözhetetlen előrelépésnek tekinthető a nemzetközi büntetőjog területén, a hágai székhelyű állandó büntetőbíróság méltán nevezhető a nemzetközi büntetőbíráskodás történetének eddigi csúcspontjának. A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumát2 1998. július 17- én fogadták el, amely 2002. július 1-jén lépett hatályba, tényleges munkáját 2003. március 11-én kezdte meg. 2010. január 28-ig a Római Statútumot 139 állam írta alá és 110 ratifikálta.3 A Magyar Köztársaság sem maradhatott ki ezen intézmény létrehozásából; magyar delegáció már az előkészítő római konferencián4 részt vett, és az országgyűlés 2001. november 7-én határozott a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről a 72/2001. (XI. 7.) OGY határozatában. Jelen tanulmány célja egy vázlatos jogtörténeti áttekintést követően a nemzetközi büntetőbíráskodás egyes intézményeinek történeti fejlődésének elemzése. Terjedelmi okok miatt ezen munka nem vállalkozhatott valamennyi releváns jogi megoldás kiterjedt taglalására, a nemzetközi büntetőjogtörténet valamennyi törvényszékének részletes bemutatására, valamint azok hasonlóságainak és különbségeinek vizsgálatára, ahogy a hibrid törvényszékek igen izgalmas problematikájának elemzésére sem. A cél inkább egyfajta rövid áttekintés, amelynek során azon releváns intézményekre kívánok utalni, amelyek nélkül a Nemzetközi Büntetőbíróság a jelenlegi formájában nem jöhetett volna létre.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A nemzetközi büntetőbíráskodás történetének mérföldkövei a nemzetközi büntetőbíróság létrehozásának történeti előzményeihu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Jogelméleti, jogszociológiai és jogtörténeti szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
74hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
61hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyar államtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyar jogtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogelmélethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogszociológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

A nemzetközi büntetőbíráskodás történetének mérföldkövei a nemzetközi büntetőbíróság létrehozásának történeti előzményei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record