Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bujdosó, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T06:36:29Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T06:36:29Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34894
Abstract
dc.description.abstract
Az ellenőrzés a modern parlamentek funkciói közül az egyik legfontosabb, alapvetően a mindenkori kormányzati tevékenység ellenőrzésére irányuló, a politikai felelősséghez kapcsolódó funkció, amely széles körű közérdeklődésre is számot tart. A parlamenti bizottsági rendszer, mint a parlamenti ellenőrzés egyik fórumrendszere által végzett vizsgálati tevékenység ennél annyiban tágabb fogalom, hogy a közügyek megvitatásának szabadságához kapcsolódóan tulajdonképpen bármilyen közügy a parlamenti bizottságok vizsgálatának tárgya lehet. A bizottságok a vizsgálati tevékenységük végzése során személyek széles körével kerülhetnek kapcsolatba, a vizsgálatok e személyek jogaira és kötelezettségeire a vizsgálati eljárással kapcsolatban közvetlen és jelentős kihatással lehetnek. A magyar parlamenti jog az Országgyűlés bizottsági rendszerében a bizottságoknak két fő típusát különbözteti meg. Egyrészről az alapvetően a kormányzati struktúra alapján kialakított állandó bizottságokat, amelyek legfőbb feladata a parlament törvényalkotó munkájához kapcsolódik, mindemellett viszont a parlamenti ellenőrzés szempontjából is kiemelkedő tevékenységet végeznek, másrészről az ideiglenes bizottságokat, ez utóbbiak között pedig az eseti bizottságokat és a vizsgálóbizottságokat. Az ideiglenes bizottságok – szemben az állandó bizottságokkal – alapvetően nem a jogszabályalkotáshoz kapcsolódó munkát végeznek: tevékenységük – mindenekelőtt a vizsgálóbizottságoké – elsősorban ellenőrző-vizsgálati jellegű, közhatalmi tevékenység, illetve a bizottságot létrehozó határozatban megjelölt ügyek intézése.1 Ebben a tanulmányban a magyar parlamenti jogra vonatkozóan az országgyűlési bizottságoknak a parlament ellenőrzési funkciójából eredő vizsgálati feladatkörét tekintem át, elsősorban pedig a vizsgálóbizottságokra jellemző specifikumokkal foglalkozom, vizsgálva többek között az Alkotmánybíróságnak a vizsgálóbizottságok tevékenységével foglalkozó két jelentős határozatát is.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A parlamenti bizottságok szerepe a parlamenti ellenőrzésben, különös tekintettel a vizsgálóbizottságok tevékenységekrehu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
I. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulja alkalmából. Alkotmányjogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2422007
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
192hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
178hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vizsgálóbizottságokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

A parlamenti bizottságok szerepe a parlamenti ellenőrzésben, különös tekintettel a vizsgálóbizottságok tevékenységekre
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record