Files in this item

Népnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv
Népnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv