Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Palugyai, István
Author
dc.contributor.author
Weisz, Dávid 
Availability Date
dc.date.accessioned
2017-08-23T07:47:08Z
Availability Date
dc.date.available
2017-08-23T07:47:08Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34222
Abstract
dc.description.abstract
A hazai természettudományos ismeretterjesztés és újságírás közötti átmenet időszakának vizsgálata képet ad az ezalatt bekövetkező változásokról, a műfaj formálódásáról. Az elemzett cikkek sorozatán keresztül kirajzolódik, hogyan jutott el a műfaj a tulaj-donképpeni igény megjelenésétől az első próbálkozásokon és a különösen nehéz idő-szakokon át az újságírói stílus, nyelvezet megjelenéséig. A következőkben azt össze-gezzük, milyen változások figyelhetőek meg, és arra is próbálunk választ adni, hogy mik lehettek ezek pontos okai. A legszembetűnőbb változás, mint természetes kísérőjelenség a magyar nyelv változásai, melyek egyrészt a szóalakokban, másrészt a szószerkezetek használatában érhető tetten. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy minden, mai szemnek szokatlan szóalak, szófordulat, fogalmazás az akkori olvasónak természetes volt – a közérthetőség vizsgálatakor igyekeztünk ezt figyelembe venni. A korai cikkekben megfigyelhető a szépirodalmi stílusból átvett elemek, költői képek gyakori használata, úgy, mint hasonlat, metafora, megszemélyesítés. Ez bár különös hangulatot ad az írásnak, tartalmi szempontból hozzáadott értéke csekély – olykor még az érthetőséget is nehezíti, és az írás tudományos mivoltát is inkább gyengíti, mint erő-síti. Ugyanakkor a dolgozat szerzője úgy véli, hogy ezek a képek olyan színfoltjai ezek-nek az írásoknak, amelyeket jó helyen és jó időben alkalmazva, arányosan a tudományos tények közlésével, komolyan emelhetik egy már eleve jól megírt tudományos is-meretterjesztő cikk színvonalát. A szépirodalmi elemek száma a vizsgált időszak köze-pétől csökkenni látszik, a mai újságírásban pedig szinte nem is lehet velük találkozni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
1865 és 1949 között magyar folyóiratokban megjelent tudományos ismeretterjesztő cikkek elemzésehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
69hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományos újságíráshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
tudománykommunikáció a természettudományban MSchu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TTK) - Szakdolgozatok (Dékáni felügyelet alatt álló oktatási egységek)hu_HU


Files in this item

1865 és 1949 között magyar folyóiratokban megjelent tudományos ismeretterjesztő cikkek elemzése
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record