Files in this item

Gyakorlóiskola (1916) 2
Gyakorlóiskola (1916) 2