Files in this item

Gyakorlóiskola (1916) 1
Gyakorlóiskola (1916) 1