Files in this item

Gyakorlóiskola (1915) 2
Gyakorlóiskola (1915) 2