Files in this item

Gyakorlóiskola (1915) 1
Gyakorlóiskola (1915) 1