Files in this item

Gyakorlóiskola (1914) 2
Gyakorlóiskola (1914) 2