Files in this item

Gyakorlóiskola (1913) 7
Gyakorlóiskola (1913) 7