Files in this item

Gyakorlóiskola (1913) 4
Gyakorlóiskola (1913) 4