Files in this item

Gyakorlóiskola (1913) 2
Gyakorlóiskola (1913) 2