Files in this item

Gyakorlóiskola (1913) 1
Gyakorlóiskola (1913) 1