Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Horváth, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-24T10:49:01Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-24T10:49:01Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-284-528-9
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20767
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány célja egy olyan, a tagmondatok szereplőinek a megkonstruálási módjaiból kiinduló szövegtipológiai elképzelés felvázolása volt, amely hozzájárulhat a történeti tárgyú szövegek nyelvészeti elemzéséhez. A tagmondatban megjelenő szereplők megkonstruálódhatnak szubjektumként, tárgyszerűen, illetve neutrálisan. A tanulmány első felében igyekeztem egy olyan kritériumrendszert kidolgozni, amelynek segítségével az egyes szereplők besorolhatók a három típus valamelyikébe. A szubjektumként, tárgyszerűen, illetve neutrálisan megvalósuló konceptualizálás mellett a történeti tárgyú szövegekben megjelenő szereplők megkonstruálási lehetőségeinek a másik dimenzióját a korábbi kutatásokban már részletesen vizsgált konkrétabsztrakt tengely adja, a szereplők ugyanis megkonstruálódhatnak történelmi személyiségekként és az absztrakció különböző fokán álló absztrakt rendszerekként egyaránt. A konstruálás e két dimenziója jelöli ki azt a „koordinátarendszert”, amelyben a történelem szereplőinek konceptualizációi elhelyezhetők. A tanulmány záró szakaszában bemutattam, hogy a szubjektumokat tartalmazó tagmondatok aránya alapján hogyan rajzolható ki egy olyan kétpólusú szövegtipológiai kontinuum, amelynek a mentén az összes történelemről szóló szöveg elhelyezhető. A tanulmányban bemutatott szövegtipológiai megközelítés, integrálva a korábbi kutatások eredményeivel, megfelelő keretet adhat történeti tárgyú szövegek kvantitatív vizsgálataihoz.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A történetírás két pólusa – a tagmondat szemantikájából kiindulvahu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The two poles of historiography – from the perspective of the semantics of clauses The aim of the present paper is to form a text typological approach for the investigation of texts about history. The approach is based on the conceptualization of characters, which can be construed as mental agents, as objects, or as neutral entities. On the basis of the proportion of clauses which contain mental agents it is possible to draw a text typological continuum. One extreme of the continuum consists of texts that are made up of sentences which have at least one mental agent, while on the other extreme the texts contain no mental agents at all. The two poles of the continuum can be related to the two basic types of thinking hypothesized in cognitive psychology and cognitive linguistics, namely narrative and paradigmatic thinking, which motivate the linguistic representations of history as schemata.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Drávucz Fanni; Haindrich Helga Anna; Horváth Krisztinahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 9hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
137hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
119hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2013-10-03
End Meeting
dc.date.confenddate
2013-10-04
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történetíráshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szövegtipológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tagmondathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ágenshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pácienshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szubjektumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
metonímiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
konstruáláshu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A történetírás két pólusa – a tagmondat szemantikájából kiindulva
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record