Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Varga, Mónika 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-24T10:49:38Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-24T10:49:38Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-284-528-9
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20752
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozatban a határozói igenév önállóbb használatát és az időviszonyok azonosításának problémáját vizsgáltam meg, kitekintve a választott szövegekre jellemző általános igeidőhasználatra. A tapasztalatok a következőképpen foglalhatók össze. Az állítmányi szerepű határozói igenév időben nincs lehorgonyozva, ugyanakkor megfeleltethető a kontextusra jellemző igeidőnek: főként -t(t) jeles múlt közelében jelenik meg, akár annak alternatívájaként jelentkezik. A jelen idejű történetmondás szerepet játszhat a határozói igenév állítmányként előfordulásában (l. 5. és 6. pont). Tendenciaként megfigyelhető az igenévi állítmány olyan funkciója is, amikor a történet bevezető részeiben jelentkezik, és időbeli háttérként működik (l. 5. pont). Az utóbbi jelenség motivációja és elterjedtsége azonban további kutatásokat igényel. A választott forrásokban a szövegszerveződés különféle megoldásai teszik lehetővé a határozói igenévi állítmány megjelenését. A boszorkányperekben többféle mellérendelő kapcsolódás, szórendi viszonyok (főként magyarázó közbevetés), a koreferencia elemei, s az idézetek is jelölhetik az állítmányi funkciót. Károlyi Sándor önéletírásában és levelezésében gyakran használ igeneves szerkezeteket, méghozzá a tanúvallomásokban tapasztalhatóhoz hasonlóan sokféle kapcsolódással. Apor Péternél többszörösen összetett mondatokban fordul elő: segédigei (kopulaértékű) funkcióban, magyarázó közbevetésként vagy felsorolás részeként. Bethlen Kata szövegeiben általában a koreferencia és a szórend hatására azonosítható a határozói igenév állítmányként. Olyan összetett szerkesztési, konstruálási módokról beszélhetünk tehát, ahol az esemény-összetevők (hagyományosan az igealakban lehorgonyzott tényezők: alany, idő, mód, határozottság) a tágabb kontextus ismeretében válnak azonosíthatóvá. Az igeneves szerkezet állítmányként értelmezéséhez pedig eleve nélkülözhetetlen a szövegkörnyezet. A vizsgálatot természetesen érdemes a későbbi időszakokra is kiterjeszteni. A határozói igenév mondatbeli funkcióinak alakulástörténetében még sok a megválaszolatlan kérdés, többek közt a jelenség visszaszorulásának oka. Valószínűleg jellemzőbb lehetett az igenév önállóbb használata az írásbeliségben: erre abból is következtethetünk, hogy általában többszörösen összetett mondatokban szerepel. A mai kompetenciából kiindulva skalárisnak tűnik az itt bemutatott állítmányi használat a történeti szövegekben. Az állítmányi szerepet jelölő szövegszerveződési tényezők közül a kapcsolatos mellérendelés (és, azután), esetleg a magyarázó közbevetés lehetett könnyebben azonosítható. Ez utóbbi, értelmezési lehetőségként legalábbis, mai szövegekben is előfordul: „A határozói igenév – lévén határozószó jellegű szófaj – nem toldalékolható” (LENGYEL 2000: 238). A mai nyelvhasználat is őriz bizonyos nyomokat ebből az önálló használatból: a -ván/-vén képzős igenév lazábban kapcsolódik az alaptaghoz, s olykor mellékmondatszerűnek értelmeződhet (erre utalhat a központozás is, vö. LENGYEL 2000a: 237–9). Ugyanakkor a ván/-vén képző funkciója mostanra öszszemosódott a -va/-ve képzőével, használata pedig ritkább és stilárisan jelöltebb lett. Mind a változás mozzanatainak, mind pedig a korábbi használat színtereinek feltárása további kutatásokat igényel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A határozói igenévi állítmány – és ami körülötte vanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Adverbial participles as predicate – and what is around them In the Old Hungarian and Middle Hungarian period adverbial participles (with the derivational affix -ván/-vén) had a special function, since they could be in the predicate of a complex sentence. Thus their function was similar to finite verbs. This paper discusses this special use of adverbial participles in connection with the verb system in the past tense including narration in the present tense (so called praesens historicum). The following questions are explored: which types of the adverbial participles as predicate can be described in connection with the formation of the texts. How can a construction with adverbial participles in the predicate be used to express referential and temporal coherence: grounding versus anaphoric relations and the context emerging from the situation. As in the Middle Hungarian period the uses of the past tenses becoming simpler, are these special constructions maybe used to give some variety to the story telling. The data are taken from witchcraft trials from the 17th–18th century and from passages of narratives from the same period (from Sándor Károlyi, Péter Apor and Kata Bethlen).hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Drávucz Fanni; Haindrich Helga Anna; Horváth Krisztinahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 9hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
49hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
29hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2013-10-03
End Meeting
dc.date.confenddate
2013-10-04
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
határozói igenévi állítmányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
boszorkányperekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
igeidőhasználathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lehorgonyzáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
konferenciahu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A határozói igenévi állítmány – és ami körülötte van
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record