Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Takács, Edit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-22T08:27:14Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-22T08:27:14Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20700
Abstract
dc.description.abstract
Az aspektus, vagyis az a szemléletmód, amely meghatározza az események kontextusban való ábrázolását, funkcionális kognitív nyelvészeti kiindulópontból konstruálás során létrejövő jelenségnek tekinthető, amely elsősorban az igében sematikusan megjelenő eseménysémától függ. A konstruálás iránya azonban a különböző nyelvekben eltérő lehet, és ez kihat az aspektuális tartalmak szerveződésére is. Így a magyar aspektusrendszerre egy sematikusabb folyamatos (imperfektív) alapalak a jellemző, míg az angol szemléletmód szempontjából egy szemantikailag és alakilag komplexebb folyamatos (progresszív) ábrázolásmód a meghatározó. A progresszív jelentéstartalmat – amely prototipikusan a cselekvőt egy cselekvés közben ábrázolja – természetesen a magyar nyelv is képes kifejezni, ám ez csak az eseménynek egy másik eseménnyel szimultán viszonyba állításában ragadható meg. Az időhatározói mellékmondat, a jelen idő, valamint az éppen kiemelő-nyomatékosító partikula megjelenése a szerkezetben lehetővé teszi az imperfektív eseményeknél a progresszív jelentéstartalom kifejezését. Az éppen kifejezéssel létrehozott konstrukcióban (egy másik esemény idejével viszonyba állítva) azonban egészleges, perfektív szemléletű események is megjelenhetnek, és ez az eseménynek röviddel egy másik esemény előtti befejeződését fejezi ki. A szerkezet működési sajátosságai rávilágítanak az igekötők kitüntetett szerepére az egészleges ábrázolásmód megkonstruálása szempontjából, illetve más szerkezetekkel összehasonítva rá- mutatnak a magyar aspektusrendszer szerveződésének sajátosságaira ishu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A progresszív aspektus problematikája a magyarbanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The Progressive Aspect in Hungarian The present study examines aspect from a functional cognitive linguistic point of view with special attention to the conceptualisation of different aspectual notions. It is argued in the article that the aspectual view of a given situation is a result of construing, but how this can be achieved can vary from language to language. In Hungarian, unlike in English, the progressive aspect does not form a central category of the aspectual system. Although the concept of being in the middle of a process can be expressed in special Hungarian constructions as well, it does not have a definite, grammaticalised marker because the basic aspectual distinction lies between the imperfective and the perfective view of situations. In Hungarian the simple form of the verbs in most of the cases expresses imperfective situation and by the elaboration of a natural endpoint of the event the situations can be viewed in a perfective way. It is also pointed out that the aspectually relevant semantic elaboration of the situations is significantly affected by the event schemes entailed in the verbs. With the help of the typical progressive construction, in which perfective events can also appear, some important features of the workings of the aspectual construing of the Hungarian language are highlighted.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Parapatics Andreahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 7hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
14hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
1hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2011-06-06
End Meeting
dc.date.confenddate
2011-06-07
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

A progresszív aspektus problematikája a magyarban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record