Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szabó, Réka 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-20T06:46:13Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-20T06:46:13Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20644
Abstract
dc.description.abstract
Összefoglalás: Az epe é s a máj mint szimbolikus képek a kognitív metaforák forrástartományaiban . – Feltevésem a dolgozat elején így hangzott: amennyiben a metafora forrástartománya egy olyan kép, amelyet szimbólumként is lehet értelmezni (az adott kultúrában, egyénileg, vagy egyetemes szinten), akkor a képnek ez a szimbolikus jelentése befolyásolja a metafora jelentését. Ennek ellenőrzéséhez népdalokat és korpuszokat vizsgáltam. Valamennyi szövegben megtalálható volt a negatív indulat mint a metafora céltartományának része. Nem mindenütt ez tölti ki a jelentést (például a hízik a mája kifejezésben az öröm pozitív összetevő), de mindenütt ad neki legalább egy színezetet. A legtöbb esetben kitölti, szám szerint ez volt a tipikusabb eset. A 27 milliós korpuszban nem akad olyan példa, amely a felvázolt elméletnek ellentmondana. A nyelvi példák tehát megerősítik azon állításomat, amely szerint a metaforában megjelenő szimbólumkép minden esetben befolyá- solja a metaforák céltartományát: vagy egy jelentésárnyalatot ad, vagy teljes egészében megszabja a leképezés irányát. A mélylélektan központi helyzetűnek tartja szimbólumot az emberi gondolkodásban. Ezt az elgondolást ötvöztem a kognitív nyelvészet metaforafelfogásával, aminek segítségével magyarázatot találhatunk arra, hogy miért éppen az adott forrástartománnyal konceptualizáljuk a hozzá tartozó céltartományt. Az egyes szavak figuratív használatának (metafora, metonímia) korpuszvizsgálat segítségével történő kutatása megmutatja azt, hogy egy szó milyen szókapcsolatokban fordulhat elő (HANKS 2005). Ezeket befolyásolja vélemé- nyem szerint a szimbolikus jelentés, vagyis jelentéstanilag mindez a szimbólum nyelvi hatókörének tekinthető. A pszichológiai módszer hozadéka a kognitív nyelvészet számára, hogy a forrás- és céltartományok kapcsolódása a szimbólumok ismeretében bejósolhatóvá válik: meg tudjuk mondani a metafora jelentését vagy legalábbis egy jelentés-összetevőjét. Emellett a lehetséges figuratív kifejezések által alakuló gestaltok központi szerepet játszanak a hétköznapi (literal) jelentések kiaknázásában (HANKS 2005), ami egyben azt is jelenti, hogy a szimbó- lum jelentéstani hatásainak elemzésével közelebb juthatunk az egyes szójelentések struktúrájának alakulásához is. A két módszer ötvözése nemcsak a metaforaelméletet támogatja, hanem az analitikus pszichológia értelmező módszerét is. A pszichiátereket gyakran éri az a vád, hogy az álmok, fantáziák megfejtésénél „belemagyarázzák a jelentést” bizonyos dolgokba. A korpuszelemzések segítségével azonban a nyelvészet objektív adatokat nyújt annak bizonyítására, hogy a képek nem ad hoc módon kerültek éppen azokba a nyelvi szerkezetekbe, ahol vannak. A szimbólum valóban egy olyan központi eleme a gondolkodásnak, amely kulcsot ad a beszédben, álmokban, fantáziákban megjelenő képek megfejtéséhez. Segítségével értelmezni és indokolni lehet a képek jelentését. Meghatározza a metafora leképezéseit, és bő- víti az egyes szavak jelentését is. Ha egy metafora forrástartományának mint képnek szimbolikus jelentése van, akkor az a jelentés kizárja, hogy a metafora ettől független jelentést hozzon létrehu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A természetes szimbólumok befolyása a mindennapi metaforákrahu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The Influence of Natural Symbols on Everyday Metaphors The paper examines a symbol picture (liver and/or gall) and the metaphorical expressions related with them. For the analyse of meanings, I have used the methods of cognitive linguistics and of analytical psychology as well, consequently, the paper belongs to both disciplines. After displaying the theory of interrelations between metaphors and symbols, I test the theory in practice. From the corpus of the Comprehensive Dictionary of Hungarian Language, I have scanned all metaphorical expressions with liver and gall, and, taking context as a starting point, I check how symbol pictures influence the meaning of metaphors. As it turns distinctly visible at the end, none of the examples from the 27-million-data corpus contradicts the introduced theory. Consequently, corpus based examination confirms my statement, according to which the symbol picture appearing in a metaphor influences the target domain of the metaphor: either it gives another shade of meaning, or it dictates the direction of the mappingshu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Parapatics Andreahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 7hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
15hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
1hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2011-10-06
End Meeting
dc.date.confenddate
2011-10-07
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

A természetes szimbólumok befolyása a mindennapi metaforákra
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record