Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
B. Kiss, Gabriella
Author
dc.contributor.author
Lukács, Amanda 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-06-26T10:33:48Z
Availability Date
dc.date.available
2015-06-26T10:33:48Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20497
Abstract
dc.description.abstract
Az északnyugat görögországi Stragopetra-hegységben a jura korú Avdella Melanzs számos kibukkanása ismert. A területesen felismert szubmarin bazaltos blokkok részletes vizsgálata megállapította, hogy azok a teljes tengeraljzati vulkáni komplexumnak csupán egy részét képviselik, mégpedig a központi táplálócsatornától távolabbi, disztális fácieseket (tömött illeszkedésű párnabazalt-, párnabazalt darabos hialoklasztit breccsa- és peperites fácies). Ezen kőzetek alapos ásványtani, kőzettani, és ásványkémiai vizsgálata alapján a lemezen-belüli vulkanizmus eredet feltételezhető. Ezt támasztják alá a peperites fácies jelenlétéből levonható következtetések is. A kőzeteket intenzív hidrotermás átalakulások érték. A primer folyamatot reprezentáló plagioklász kristályok albitosodása (~300°C-on) főleg a nagyobb, porfiros méretűeket érintette, az alapanyagbeli plagioklászok egy része valószínűleg a Ca-gazdag hidrotermás oldatoknak köszönhetően újra dúsult Ca-ban. A hűléshez kötődő folyamatok során következett be az alapanyag kloritosodása és a különböző erek, hólyagüregek hidrotermás ásványokkal való kitöltődése. A klorittermometriai- vizsgálatok alapján ez 119-215 °C közötti hőmérsékleten zajlott. Végül a bazalt és tengervíz hosszú időn át fennálló kölcsönhatása során bekövetkező alacsony hőmérsékletű folyamat során a különböző agyagásványok mellett vas-oxidok és -oxihidroxidok jelentek meg. Mivel jelen dolgozat kifejezetten a peperitekre fókuszált, így sikerült korábban nem megfigyelt jelenségekre is fényt deríteni. A dolgozat egyik leginkább érdekes megfigyelése, hogy –szemben a tengeraljzati bazaltban általánosan megszokottal–itt nemcsak albit összetételű plagioklász jelenik meg, hanem feltehetően a Ca-gazdag hidrotermás oldatok újra dúsíthatták a kisebb szemcseméretű, így reakcióérzékenyebb plagioklászokat. Az eredmények alapján az átalakulásrokra kevésbé hajlamos klinopiroxének összetétele is előfordulhatott, hogy megváltozott. A részletes szöveti leírások is tovább mélyítették a peperitekről szóló eddigi ismereteinket. Összességében a kapott eredmények nagyon jól korrelálnak más, korábban alaposan vizsgált, magyarországi és dinári, triász korú, a stragopetraival genetikailag rokonítható tengeraljzati vulkanitok vizsgálati eredményeivel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Peperites bazalt blokkok vizsgálata az Avdella Melanzsban (Stragopetra-hegység, Görögország): a láva - vizes üledék kölcsönhatás eredményeihu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In studied Stragopetra Mts. (NW-Greece), several outcrops of the Jurassic Avdella Melange are known. Concerning the detailed examination of the submarin basaltic blocks known from the area, they represent only some parts of a submarin volcanic lava flow. Namely the distal facies occur (closely packed pillow basalts, hyaloclastite breccia with pillow basalt fragments and peperitic facies), which are located far from the central feeding channel of the lava flow. After detailed mineralogical, petrological and mineral chemistry examinations, these rocks can be originated from within plate basalt volcanism. It is also proven by the occurrence of the peperitic facies. The rocks were affected by intense hydrothermal alteration. Albitisation of plagioclase (~ at 300 °C), representing the primary processes, affected mainly the larger, porphyritic crytals, while part of the smaller crystals in the matrix were probably enriched in calcium again by the later hydrothermal fluids. During cooling processes, the chloritisation of the matrix and precipitation of different hydrothermal minerals in veins and amygdales occured between 119-215 °C, based on the chlorite thermometry calculations. Finally, different clay minerals and Fe-oxides, -oxihydroxides formed because of low-temperature processes, which occured during the long-lasting interaction between the basaltic rocks and seawater. As this thesis specifically focused on peperites, it shed light on some effects, which were not observed previously. One of the most interesting results of the thesis is the fact that –in spite of the submarine environment– the plagioclase may be not only albitic in composition. Most likely the Ca-rich hydrothermal fluids have enriched again the smaller grained, thus more sensible plagioclase crystals. Based on the results, the clinopyroxene crystals, which are generally more stable during alteration processes, may also change their composition. The detailed textural descriptions have also deepened our earlier knowledge about the peperites. To sum up, the results are well-correlating with the results of some other, previously well-studied Hungarian and Dinaridic, Triassic submarine magmatic rocks, which can be genetically related with the Stragopetra Mts.hu_HU
Scope
dc.format.page
71hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geológus MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
peperitekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bazalthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Stragopetra-hegységhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geológushu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TTK) - Szakdolgozatok (Földrajz- és Földtudományi Intézet)hu_HU


Files in this item

Peperites bazalt blokkok vizsgálata az Avdella Melanzsban (Stragopetra-hegység, Görögország): a láva - vizes üledék kölcsönhatás eredményei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record