Files in this item

Donatio oppidi Zathmár et Némethy, facta domino Thomae episcopo Agriensi