Files in this item

Maria Theresia eppo Nitriens. Joanni Gusztinyi de festis a Sede Apostolica dispensatis scribit