A tételhez tartozó fájlok

Fundutio collegii generalis Tyrnaviae ab illustrissimo archiepiscopo Strigoniensi Georgio Lippay, facta