A tételhez tartozó fájlok

Facultas Christiani Augusti, cardinalis de Saxonia, archiepiscopi Strigoniensi, Joanno Pataki sacerdoti archidioecesis Strigoniensis, data