Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fehér, M. István 
Editor
dc.contributor.editor
Bakos, Tibor Gergely 
Editor
dc.contributor.editor
közrem.), Harai Levente (... szerk. 
Editor
dc.contributor.editor
Patsch, Ferenc 
Editor
dc.contributor.editor
Petres, Erika Lúcia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2014-11-27T12:19:52Z
Availability Date
dc.date.available
2014-11-27T12:19:52Z
Release
dc.date.issued
2011
ISBN
dc.identifier.isbn
978 963 236 458 2
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/9595
Abstract
dc.description.abstract
Az európai gondolkodás és kultúra történetében filozófia és teológia, illetve filozófia, vallás és teológia számtalan vonatkozásban állott kapcsolatban egymással Jelen dolgozat a kölcsönös kapcsolódás egy ilyen esetét szeretné bemutatni: a XX. század egyik legnagyobb filozófusának tartott Martin Heidegger gondolkodásában a filozófia és a teológia lényegének jellemzésében fennálló strukturális párhuzamokra kívánja felhívni a figyelmet. A filozófia Heidegger fő művében adott meghatározásában teológiai motívumok jelenléte mutatható ki, miközben Heidegger egyúttal a teológia feladatát, funkcióját, a valláshoz való viszonyát is teljességgel újrafogalmazza. Összegzés és előrebocsátás gyanánt azt mondhatjuk: önmagát Heidegger egy olyan újrameghatározott filozófiafelfogás alapján tartja filozófusnak, melyet nem csupán teológiai motívumok szőnek át, de bizonyos értelemben egyenesen teológiai motívumok radikalizációjaként áll elő; ennek másik oldala az a folyamat, melynek során Heidegger a teológia hagyományos önértelmezését is – beleértve a filozófiához való viszonyát – alapjaiban kérdésessé teszi és újrafogalmazására tesz kísérletet. A dolgozat négy részből épül fel. Először – távolról indítva – némileg részletezem a bevezető állítást, mely szerint filozófia és teológia az európai gondolkodás történetében számtalan vonatkozásban kapcsolódott egymáshoz, érintkezett egymással vagy fonódott össze. Második lépésben Heidegger gondolkodásának a teológiához fűződő viszonyát avagy filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában – elsősorban gondolkodásának korai szakaszában – körvonalazódó viszonyát próbálom nagy vonalakban áttekinteni. A harmadik – és középponti – részben ráközelítek a címben megjelölt szűkebb gondolatkörre: konkrét szöveghelyek alapján próbálom igazolni a tézist, mely szerint a filozófia és a teológia feladatának, lényegének heideggeri meghatározásában strukturális párhuzamok mutatkoznak – olyan párhuzamok, melyek helyenként megfogalmazásbeli, szövegszerű egyezéseket is eredményeznek, vagy azokban jelennek meg. A dolgozat egyik fő tézise, mely egyúttal a cím előzetes magyarázata is lehet, s melyet alább a III.2. pont fejt ki, így hangzik: Heidegger nézőpontjából létmegértés és filozófia között hasonló viszony áll fenn, mint hit és teológia között: a létmegértés úgy viszonyul a filozófiához, miként a hit a teológiához. A negyedik és utolsó részben kitekintő jelleggel röviden vázolok további három olyan szempontot, mely Heidegger számára közösséget teremt filozófia és teológia között.
Language
dc.language
Magyar
Rent
dc.publisher
L´Harmattan - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Contact information
dc.relation.ispartof
urn:isbn:978 963 236 458 2
Title
dc.title
Létmegértés és filozófia – hit és teológia
Type
dc.type
könyvfejezet
Date Change
dc.date.updated
2014-10-23T20:07:42Z
Language
dc.language.rfc3066
hun
Note
dc.description.note
[Understanding of Being and Philosophy – Faith and Theology]
Scope
dc.format.page
93-139
Scope
dc.format.page
205
Address Book
dc.identifier.booktitle
Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
1851563
Issue Number
dc.identifier.issue
1
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
Scintillae Sapientiae
Release Date
dc.description.issuedate
2011
department of Author
dc.contributor.institution
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Author institution
dc.contributor.department
ELTE/ELTE BTK/ELTE BTK FIL/ELTE BTK FiI Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék


Files in this item

Létmegértés és filozófia – hit és teológia
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record