Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bagyinszki, Péter Ágoston 
Author
dc.contributor.author
Mészáros, Lukács 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-15T15:30:13Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-15T15:30:13Z
Release
dc.date.issued
2019
Abstract
dc.description.abstract
Zénón apóriáinak módjára megszelídíthetők-e a természettudomány és a teológia kapcsolatrendszerének feszültséggócai? Mit jelent a nyugati civilizáció genezisénél főszerepet játszó keresztény hit számára a modern természettudomány? És viszont: mit jelent a természettudomány számára az a hit, amely Alfred N. Whitehead szerint ott van már a „természettörvények” modern gondolatának a gyökereinél? Kerülhetnek-e lényegi ellentétbe a teremtéstant valló teológia tanításaival a természettudomány megállapításai? Szolgálhat-e a természettudomány Isten mélyebb megismerésének bázisául a teológia és a hívő ember számára? Mit tehet hozzá a kortárs elmefilozófia a hagyományos test–lélek probléma aktualizált újragondolásához? A filozófus Charles M. Taylor modernitáselmélete, valamint a teológus Karl Rahner hominizációról szóló teológiai elemzései remekül rámutatnak a kései modernitás drámájának a természettudomány és teológia párbeszédében benne rejlő, ám a közgondolkodásban máig feltáratlan motívumaira.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az „Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben” című projekt bibliográfiájahu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.29285/actapinteriana.2019.5.21
Journal
dc.identifier.jtitle
Acta Pintérianahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
36hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
21hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
5
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Acta Pintréianahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bibliográfiahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

Az „Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben” című projekt bibliográfiája
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record