Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Varga, Imre
Author
dc.contributor.author
Fehér, Bence 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-27T14:31:20Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-27T14:31:20Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37899
Abstract
dc.description.abstract
Az elmúlt évtizedekben a polielektrolitot és ellentétesen töltött tenzideket tartalmazó oldatok a kutatások figyelemének középpontjába kerültek. Ezen rendszerek megértésének nagy ipari jelentősége van, hiszen számos mosóporban, háztartási mosószerben, festékekben és élelmiszeripari cikkekben is található polielektrolit és ellentétes töltésű tenzid. Thomas és Penfold vizsgálták ezen rendszerek felületi feszültség izotermáját és arra az eredményre jutottak, hogy a polielektrolit/tenzid rendszerek két típusba sorolhatók. Úgy vélték, hogy az 1. típusba tartoznak azok a polielektrolit/tenzid rendszerek, amelyek felületi feszültsége a sztöchiometrikus keverési arányhoz közeledve meredeken csökken, majd egy plató található a felületi feszültség izotermában, amit a felületi feszültség további kismértékű csökkenése követ a cmc-hez közeledve. A 2. típusba sorolták azokat a rendszereket, amelyek izotermájában a felületi feszültség kezdeti csökkenését egy plató követi, majd egy nagy felületi feszültség csúcs látható. A tapasztalatok értelmezésére egy felületaktív és egy felületinaktív komplex képződését feltételezték a tömbfázisban és ezek relatív stabilitásával magyarázták a felületi feszültség izotermák típusait. Ugyanakkor számos tömbfázisbeli vizsgálat azt az eredményt adta, hogy az ellentétesen töltött komponensek erős kölcsönhatása miatt a polielektrolit/tenzid rendszerek hajlamosak metastabil illetve nemegyensúlyi állapotok létrehozására. Ezért Varga és Campbell szisztematikus vizsgálatokat kezdtek annak megállapítására, hogy a tömbfázis nemegyensúlyi jellege hogyan befolyásolja az oldat/levegő határfelületi tulajdonságokat. Vizsgálataik azt mutatták, hogy ezek a rendszerek a mérések időskáláján általában nincsenek egyensúlyban és a felületi tulajdonságokat a rendszer pillanatnyi tömbfázisbeli tulajdonságai határozzák meg a fázisszeparációs tartományban. Az irodalomban azonban felvetődött, hogy a nemegyensúlyi viselkedés csak nagy molekulatömegű és nagy koncentrációjú polielektrolitok esetén jellemző. Munkám célja ennek a lehetőségnek a vizsgálata volt. Méréseimet a NaPSS/DTAB rendszeren végeztem és a tömbfázisban lejátszódó aggregáció és csapadékképződés jellegzetességeit vizsgáltam 17 kDa-os és 1000 kDa-os NaPSS esetén. Méréseim azt mutatták, hogy a rendszer tömbfázisbeli viselkedését a vizsgálatokhoz használt polielektrolit molekulatömege és koncentrációja gyakorlatilag nem befolyásolja.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Molekulatömget hatása polielektrolit-tenzid rendszerek nemegyensúlyi viselkedésérehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the last decades significant effort has been made to develop an understanding of the interfacial properties of polyelectrolyte/surfactant mixtures. It’s very important to understand these systems because they are essential components of countless products and formulations such as detergents, paints, shampoos, and conditioners and are also widely used in the food industry. Thomas and Penfold initiated a systematic research for the characterization of the polyelectrolyte/surfactant systems at the air/liquid interface at the end of the 1990s. They found that the polyelectrolite/surfactan systems could classified in two categories based on their surface tension isotherms. They defined Type 1 systems where the surface tension isotherm decreases near the stochiometric mixing than there is a plateau, which is followed by a slight decrease in the isoterm near the cmc. The surface tension isoterm of a Type 2 system exhibit a large peak in the surface tension isotherm. The two types of systems were interpreted in terms of the relative stability of a surface active and a non-surface active bulk polyelectrolyte / surfactant complex using a mass action model. However, it has been shown that due to the strong interaction of the oppositely charged components, the polyelectrolyte/surfactant systems are prone to form non-equilibrium states in the bulk phase. Thus, Varga and Campbell started to investigate the effect of bulk non-equilibrium states on the interfatial properties. They found that the interfacial properties are linked to the instantenious state of the bulk phase in the phase separation region. However, it has been raised in the literature that the non-equillibrium features dominate only in the case of high molecular weight and high conentration polyelectrolytes. My work aimed at investigating the effect of polymer molecular weight on the non-equilibrium features of NaPSS/DTAB system using a high molecular weight (1000 kDa) and a low molecular weight (17 kDa) polymer. My results demonstrate that the bulk phase behaviour is practically independent of the investigated polymer molecular weight.hu_HU
Scope
dc.format.page
35hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet Fizikai- Kémiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polielektrolit-tenzid rendszerekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kémia alapszakhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
kémia alapszakhu_HU


Files in this item

A TTK Kémia Intézetben készült szakdolgozatok gyűjteménye. A szerzői jogi és a könyvtári gyűjtőköri törvények értelmében az itt található anyagok csak az Eötvös Loránd Tudományegyetem gépein tekinthető meg. A kéziratos szakdolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók. 52820 Szakdolgozatok (Kémia Intézet) http://hdl.handle.net/10831/32559 Kijelentem, hogy a feltölteni kívánt mű (a továbbiakban: Mű) szerzője vagyok. A Mű feltöltésével nem kizárólagos jogot biztosítok az ELTE részére, hogy Digitális Intézményi Tudástárában (a továbbiakban: EDIT) a Mű tartalmának megváltoztatása nélkül, a Mű megőrzése és hozzáférhetősége biztosításának érdekében a Művet időbeli korlátozás nélkül bármilyen elektronikus formában és formátumban, például audió- és videóformátumban tárolja, konvertálja (beleértve az absztraktot), illetve azt harmadik személyek részére hozzáférhetővé. Kizárólag ahhoz járulok hozzá, hogy az ELTE a Művet csak az ELTE IP-címeiről tegye hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Hozzájárulok ahhoz is, hogy az ELTE az EDIT-ben egynél több másolatot tároljon a Műből biztonsági, visszaállítási és megőrzési szempontokra figyelemmel. A Mű vonatkozásában a nem kizárólagos felhasználási jogot ellenérték nélkül biztosítom az ELTE részére. Szavatosságot vállalok azért, hogy a Mű vonatkozásában nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, törvényes érdeke, amely az ELTE előzőek szerinti joggyakorlását, illetve kötelezettségei teljesítését korlátozná vagy kizárná. Szavatolom továbbá, hogy a Mű elkészítéséhez harmadik személy (szervezet) által esetlegesen nyújtott támogatás nem korlátozza, illetve nem zárja ki az ELTE előzőek szerinti joggyakorlását, illetve kötelezettségei teljesítését. Szavatosságot vállalok azért is, hogy a Műben esetlegesen található egyéb, a szerzői jog által védett szellemi alkotások, különösen ábrák, fotók stb. vonatkozásában jogosult vagyok a felhasználási jogok előzőek szerinti engedélyezésére. Szavatolok azért is, hogy a Műben esetlegesen található egyéb, a szerzői jog által védett szellemi alkotások szerzőjének (szerzőinek) neve megfelelően feltüntetésre került a Műben. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az ELTE-vel szemben bárki a Művel kapcsolatban fennálló jogaira, törvényes érdekeire figyelemmel sikerrel igényt érvényesít, megtérítem az ELTE-nek az általa kifizetett teljes kártérítési összeget és minden költséget. Tudomásul veszem, hogy bármikor kezdeményezhetem a Műnek az EDIT-ből történő eltávolítását, azonban tudomásul veszem azt is, hogy arra csak az Archívum üzemeltetőivel történt egyeztetés után van lehetőség. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az ELTE-t nem terheli semmilyen felelősség, ha valamely felhasználó az EDIT-ben elhelyezett Művet engedély nélkül felhasználja, átdolgozza, azzal egyéb módon visszaél, szerzői vagy egyéb jogaim, törvényes érdekeimet, illetve a Műben szereplő egyéb szellemi alkotások jogosultjainak szerzői vagy egyéb jogait, törvényes érdekeit megsérti. Kijelentem, hogy az ELTE-nek az EDIT működésére vonatkozó szabályzatait ismerem, az EDIT működésével és működtetésével kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kaptam az ELTE-től. Szakdolgozatok (Kémia Intézet) 30
Molekulatömget hatása polielektrolit-tenzid rendszerek nemegyensúlyi viselkedésére
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record