Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Juhász, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T08:41:39Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T08:41:39Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35059
Abstract
dc.description.abstract
Célom feltárni és elemezni azokat a problémákat, amelyek a bírói hatalom kontrolljával, átláthatóságának, ellenőrizhetőségének kérdéskörével függenek össze. Elöljáróban szükségesnek látom egy általános jellegű meghatározását adni a bíróság fogalmának, amely Theodor Becker klasszikus definíciója szerint olyan ember vagy emberek csoportja, aki(k) a jogvita eldöntése feletti hatalommal van(nak) felruházva. Aki(k) előtt a felek vagy képviselőik előadják a vita tényeit és jogszabályokban, alkotmányban, precedensekben kifejezett normatív érveiket, amely szabályok a döntés kialakításának normatív bázisául szolgálnak. A döntéshozók úgy gondolják magukról, és ennek megfelelően is cselekszenek, hogy meg kell hallgatniuk a tények előadását és alkalmazniuk kell a normákat pártatlanul, objektív módon és független testületként.1 A materiális értelemben vett demokratikus jogállammal szemben támasztott egyik fő követelmény a független és pártatlan bíráskodás, amely a jogosultságok érvényesítésének „rendes” útja, s amely az alapvető jogok védelmének kiemelkedően fontos garanciáját jelenti. A 21. század elején nem beszélhetünk demokratikus jogállamról ott, ahol a bírói függetlenség nem biztosított. Miért tekintem mégis középponti kérdésnek a bírói hatalom kontrollját? Azért, mert a demokratikus jogállam eszméje, gyakorlati működése és az ésszerűség is megköveteli, hogy a társadalomban hatalommal bíró intézmények (e fogalom jelentésébe beleértve ebben az esetben jogi, szervezeti és kulturális tényezőket) valamilyen formában kölcsönös ellenőrzést gyakorolhassanak egymás irányában, illetve legyenek olyan szabályok, eljárások, amelyek a kontrollt biztosítják.2 Ez a követelmény nem mellőzhető a bírósággal összefüggésben sem. A bírói függetlenség valóban kiemelkedő fontosságú jogállami alapelv, azonban ez nem jelenti az ellenőrizhetőség, átlát- hatóság követelményének feladását e hatalmi ággal szemben, csupán sajátos technikák, eljárások igénybevételének szükségességét. Éppen a bírói hatalmi ág különleges jellemzői követelik meg, hogy a kontrollmechanizmusok is ezekhez a jellemzőkhöz igazodóak legyenek. Az ombudsman típusú intézmények ilyen speciális kontrollt jelenthetnek, az európai országok egy részében pedig már el is látnak ilyen funkciókat.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Függetlenség és kontrollhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Jogelméleti, jogszociológiai és jogtörténeti szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
1975619
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
106hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
91hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
A bíróságok és az ombudsmanok kapcsolata jogszociológiai nézőpontbólhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Jogszociológiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogszociológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ombudsmanhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Függetlenség és kontroll
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record