Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Jeney, Petra
Author
dc.contributor.author
Molnár, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-06T09:52:22Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-06T09:52:22Z
Release
dc.date.issued
2003
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/34759
Abstract
dc.description.abstract
Az Európai Közösségek/Európai Unió2 jogrendszerének számos, az Európai Bíróság által kifejlesztett alapelve közül (közvetlen hatály,3 közösségi jog primátusának elve4 stb.) az egyik legújabb keletű, s eleddig talán legkevésbé kidolgozott doktrínája a „pre-emption”, azaz az előfoglalás tana. Ez az alkotmányos elv az Amerikai Egyesült Államok alkotmányjogából került át a közösségi jogba, mely azonban sok tekintetben megváltoztatta jelentését, mű- ködési mechanizmusát. Ez nem volt meglepő, hiszen kifejezetten olyan alkotmányos jellegű doktrínáról van szó, mely a szövetségi államokban, a föderális és nemzeti (állami) szint közötti hatáskörmegoszlás/megosztás kényes egyensúlyát hivatott fenntartani dinamizmusával, rugalmasságával. Az EK/EU pedig az előfoglalás technikájának abszorpciója idején – a ’70-es évek közepén5 – még korántsem volt kváziállamként vagy föderális államkezdeményként kezelhető, mint manapság. Előfoglalásról leegyszerűsítve akkor beszélünk, mikor a közösségi/szövetségi jogalkotó „ráteszi a kezét” egy olyan szabályozási területre, ahol korábban a tagállamok (is) jogot alkothattak, s ezt a hatáskört a Közösség/föderális szint felszívja, kizárólagossá teszi. Jelen dolgozatban az Európai Bíróság esetjogában kikristályosodott előfoglalási helyzetek közül a szabályozási terület elfoglalását (occupation of the field/ field pre-emption)6 kívánom górcső alá venni, az azokkal kapcsolatos bizonytalanságokat tüzetesebben megvizsgálni és fellebbenteni a fátylat a néhol balladai homályról. Mindezt az elv szülőhazája, az Egyesült Államok tapasztalataival ütköztetve, azokra reflektálva igyekszem tenni. Az amerikai előfoglalás jelenségének, működésének teljes körű bemutatása szétfeszítené e dolgozat kereteit. Így csupán közösségi jogi párjával összehasonlítható terrénumokhoz hívom segítségül. A pre-emption tanának külföldi tapasztalatok fényében történő elemzése aktuálisabb, mint valaha. Jelentősége egyfelől vitathatatlan; a pre-emption doktrína politikai és joggyakorlati szempontból egyaránt fontos az EK működésében. Politikai jelentősége, hogy a közösségi intézmények, valamint a tagállami jogalkotó és végrehajtó szervek kezében lévő döntéshozatali hatalom megosztásának és kiegyensúlyozásának eszköze.7 A Bíróság joggyakorlatában pedig az elsődlegesség (szupremácia) elve mellett egy újabb hivatkozási alapot jelenthet az előfoglalás, mint új „elsőbbségi doktrína.”8 Ennek két előnye van: tehermentesíthetné a közösségi jog elsődlegességének elvét, valamint megakadályozhatná annak devalválódását. Másfelől az Európai Unió fejlődése elért egy olyan stádiumot, ahol rövid időn belül minőségi változásokra kerül sor. Az integrációra eddig jellemző „kis lépések politikája” már a múlté, a rendkívül komplex integrációs szervezetté vált Unió elért egy olyan határkövet, melynek egyik oldalára nemzetközi szervezet, másik oldalára viszont föderális állam van felvésve. Átjutni pedig egy nagy ugrással lehet. Ezt az ugrást készíti elő a jelenleg is működő Konvent és a 2004-es kormányközi konferencia (IGC) is. Ha pedig egy formálódó, új hatáskör-megosztási struktúrával rendelkező föderáció adaptálható szövetségi modelleket keres, nem kerülhető meg az Egyesült Államok gyakorlata és alkotmányos berendezkedése.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
"Amerikából jöttem, mesterségem címere: pre-emption"hu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
24hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
európai közösségi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pre-emptionhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Result, Rank
dc.description.result
Európa-jog I. tagozatában díjhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2003hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
állam- és jogtudományhu_HU


Files in this item

"Amerikából jöttem, mesterségem címere: pre-emption"
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record