Files in this item

Gyakorlóiskola (1914) 1
Gyakorlóiskola (1914) 1