Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kovács, József
Author
dc.contributor.author
Király, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-06-26T10:34:03Z
Availability Date
dc.date.available
2015-06-26T10:34:03Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20494
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban a Duna-Tisza közére végeztem el a dinamikus faktoranalízist, amely segítségével sikerült meghatároznom a régió sekély felszínalatti vízszintjét kialakító háttérhatásokat, az un. faktorokat. A dinamikus faktoranalízis során 107 kút 15 éves idősorát használtam fel. Az adatrendezés és az adatpótlás után első lépésben klaszteranalízist végeztem. A klaszteranalízis segítségével csoportosítottam a kutakat, majd a diszkriminancia analízis segítségével ezt a csoportosítást pontosítottam. A csoportok területi elhelyezkedése kirajzolta a Duna-Tisza közén a be-, illetve a kiáramlási területeket. Ezt követően a dinamikus faktoranalízis alkalmazásával három faktoridősort becsültem meg és azonosítottam. Ezek a faktorok írják le legjobban a vízszintet befolyásoló folyamatokat, tehát olyan háttértényezőket kerestem, amik a legjobban korrelálnak a faktoridősorokkal. Az első faktor a legmagasabb korrelációt (0,8599) a csapadék október és április közötti időszakban mért mennyiségének integrált eltérése mutatta, így a sekély felszín alatti vízjárást legjobban befolyásoló tényező a csapadék. A második faktor a vízkitermelés mennyiségével korrelált a legjobban. A legmagasabb korrelációt a kutak vízszintjéből becsült faktoridősorok klaszteranalízise után kapott csoportok alapján tudtam megállapítani, a korrelációs együttható értéke 0,7865 lett. A várt egy-két éves eltolás helyett már az adott évben jelentkezett a vízkitermelés hatása, aminek az oka a Duna-Tisza közén, a felszínen és a felszín közelében található rétegek magas vízvezető képessége. A harmadik faktor a Turc-képlettel számított tényleges evapotranszspiráció értékeivel mutatott magas korrelációt (0,7723). A második faktorhoz hasonlóan, itt is a faktoridősorok csoportosításával kaptam a legjobb eredményt. Munkám során azt is bebizonyítottam, hogy az evpotranszspiráció becslésére jobb módszernek bizonyul a Turc-képlet, mint a CARPATCLIM adatbázis használatával készült becslések. A faktorok súlytényezőiből variogramokat és térképeket készítettem, amelyek jól mutatják, hogy a faktoridősorok jól és megbízhatóan becslik a struktúrált folyamatokat, háttértényezőket, amik a sekély felszínalatti vízszinteket befolyásolják.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Dinamikus faktoranalízis alkalmazása sekély felszínalatti vízre a Duna-Tisza közénhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In my thesis I specified the background effects – so called factors - of the level changing of groundwater in the Duna-Tisza Interfluve with the method of dynamic factor analysis. I used data aquired ovet the past 15 years from 107 groundwater monitoring wells in the dynamic factor analysis. First of all I organised and evaluate the missing data, than I used cluster analysis to classify the wells. I optimised the cluster groups with the help of the discriminant analysis. The mapping of the localization of the groups marked out the recharge and discharge areas of the Duna-Tisza Interfluve. Aftar this I estimated and identified the three factors with the dynamic factor analysis. These factors characterize the processes which effect the best the groundwater level, so I looked for background processes which fit mostly with the factors. The first factor showed the highest correlation with the integrated differential of the precipitation. So I can state that the background process which influence mosty the level of the groundwater is the precipitation. The integrated differential of the precipitation between October and April correlated the strongest (0,8599) with the first factor. The second factor correlated the best with the volume of the water extraction of the area. I had to use the cluster analysis on the factor data of the monitoring wells to get the highest correlation coefficient (0,7865). I expected a two-years delay between the water extraction data and the second factor, but I got the same year. I can explain this with the high hydraulic conductivity of the sand which is on the surface of the Duna-Tisza Interfluve. The third factor showed high correlation (0,7723) with the evapotranspiration data which were calculated by the Turc-formula. I got the best solution with the classification of the factor data, as I did in the case of the second factor. I proved in my thesis, that the estimation of the evapotranspiration is more accurate with the Turc-formula, than with the help of the CARPATCLIM database. I crated variograms and maps from the weight factors of the dynamic analysis’ factors which showed well that the factors of the dynamic analysis can estimate the structured processes reliable.hu_HU
Scope
dc.format.page
89hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hidrogeológia-környezetföldtan-szénhidrogénföldtan szakirányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
geológus MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Duna-Tisza közehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dinamikus faktoranalízishu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sekély felszínalatti vízekhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geológushu_HU


Files in this item

Dinamikus faktoranalízis alkalmazása sekély felszínalatti vízre a Duna-Tisza közén
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record